ΣΒΑΚ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Καλαμαριάς

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Καλαμαριάς

Η εταιρία μας ανέλαβε τη μελέτη για το στρατηγικό σχεδιασμό ενδοδημοτικών και διαδημοτικών μετακινήσεων με βάση της αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης κινητικότητας, μεσοπρόθεσμες
προτάσεις και καθορισμό οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων με ορίζοντα 10ετίας.

Η μελέτη προβλέπει τη δημιουργία:

  • πλήρους και ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων για πεζούς και ΑΜΕΑ,
  • ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων αποκλειστικής ή μικτής χρήσης επί του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου
  • προσαρμογή του κυκλοφοριακού μοντέλου για βέλτιστη οργάνωση και κατ’ ελάχιστον μείωση της διαμπερούς κυκλοφορίας
  • δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου συστήματος Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας, ολικό σχεδιασμό της πολιτικής στάθμευσης, παρεμβάσεις και διαμορφώσεις (όπως κυκλικοί κόμβοι ή σχολικοί δακτύλιοι) για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και υιοθέτηση νέων έξυπνων λύσεων και τεχνολογιών, όπως χρήση εφαρμογών γεωχωρικών δεδομένων, GIS.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ