ΧΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), στον "ΜΑΥΡΟΤΟΠΟ" του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), στον "ΜΑΥΡΟΤΟΠΟ" του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

Με την παρούσα σύμβαση, η εταιρία μας ολοκλήρωσε την εκπόνηση Τοπογραφικών εργασιών για την κατασκευή κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α., με τα συνοδά του έργα για να εναποτεθούν εκεί οι επιπλέον
ποσότητες απορριμμάτων που υπάρχουν στο ανενεργό Χ.Α.Δ.Α. Το νέο αυτό κύτταρο είναι πλήρως στεγανοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α.Ε.Π.Ο. και της ισχύουσας νομοθεσίας,
προκειμένου να ενταχθεί μετά την αποκατάστασή του στο χώρο της ΟΕΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Ως συνοδά έργα ορίζονται τα έργα συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων. Τα έργα διαχείρισης βιοαερίου, τα έργα αποκατάστασης μετά την πλήρωση του.

Στις εργασίες εκπόνησης, η εταιρία μας ανέλαβε τα ακόλουθα:

  • Αποτυπώσεις φυσικού εδάφους, εκσκαφών, επιχώσεων και διαμορφώσεων για την κατασκευή του ΧΥΤΥ.
  • Παρακολούθηση εφαρμογής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  • Παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη των εργασιών στεγανοποίησης και διαχείρισης σταγγισμάτων
  • Παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη των εργασιών διαχείρισης βιοαερίου
  • Παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη των έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ΧΥΤΥ και της ΜΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ