το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

AutoNest

AutoNest

Automated Telemetric Applications for Operational Monitoring in Nestos River Basin

Το εταιρικό σχήμα του AutoNest συγκροτήθηκε από 3 εταίρους, τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το Club "ECONOMIKA 2000" και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος.

Το έργο AutoNest αφορούσε στην ανάγκη για αποτελεσματική παρακολούθηση των υδάτινων πόρων και την ανάγκη για βελτίωση των πολιτικών που σχετίζονται με το νερό ως απάντηση στην εφαρμογή της οδηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα στη λεκάνη του ποταμού Νέστου/ Mesta. Γενικός στόχος αυτού του στρατηγικού έργου ήταν να αναπτυχθεί ένας λειτουργικός υποστηρικτικός μηχανισμός για τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης των υδάτων στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων σε συνδυασμό με την πολιτική προστασία. Η Consortis συμμετείχε στην εφαρμογή των προτύπων Μεθοδολογίας παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων μέσω τηλεμετρίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2012
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
INTERREG IV Greece - Bulgaria European Territorial Cooperation Programme 2007-2013
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ