το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

Civilwater

CIVILWATER

Conservation and Quality Assurance of Municipal Water in the Crossborder Area

Οι εταίροι του έργου CIVILWATER ήταν οι ακόλουθοι: η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, το Club "ECONOMIKA 2000”, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ο Δήμος Blagoevgrad.

Σκοπό του έργου αποτέλεσε η ανάπτυξη κοινών προτύπων διατήρησης και διασφάλισης της ποιότητας των υδάτων μαζί με πιλοτικές εφαρμογές σε επιλεγμένους δήμους της διασυνοριακής περιοχής. Οι άμεσοι δικαιούχοι του έργου ήταν οι κάτοικοι των Δήμων που συμμετείχαν στο έργο, μέσω της προστασίας και της διατήρησης των τοπικών φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα, δικαιούχοι είναι οι τοπικές αρχές διοίκησης οι οποίες προμηθεύτηκαν με χρήσιμα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων και τον διοικητικό σχεδιασμό.

Κύριος σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη πρότυπων εφαρμογών που συμφωνούν με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος περιλαμβάνουν: τη συντήρηση των υδάτινων πόρων μέσω της χρήσης νέας τεχνολογίας, τη μείωση του κόστους χρήσης και διαχείρισης του πόσιμου νερού και του νερού που προορίζεται για άρδευση, την αποφυγή ατυχημάτων (διαρροή, μόλυνση), την ανάπτυξη αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες καθώς και τις βάσεις για ανάπτυξη μελλοντικών έργων υποδομής.

Η Consortis συμμετείχε σε δράσεις διαχείρισης και συντονισμού του έργου, ανάπτυξη των κοινών μεθοδολογικών προτύπων για ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων αστικών περιοχών, στη δημιουργία μητρώου προστατευόμενων περιοχών για πόσιμο νερό, και των προτύπων εφαρμογής και εφαρμογών για τον ποιοτικό έλεγχο του πόσιμου νερού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
INTERREG IV Greece - Bulgaria European Territorial Cooperation Programme 2007-2013
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ