το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

Environment project photo

Τεχνογνωσία. Εμπειρία. Ευελιξία

Περιβάλλον

Οι απαιτήσεις του αντικειμένου και η ευρεία διάσταση των έργων περιβάλλοντος απαιτεί εξειδίκευση, εμπειρία και τεχνογνωσία. Ο ορθολογικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός είναι βασικός κατά την εκπόνηση οποιουδήποτε έργου. Με πολυετή εμπειρία στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και στη διαχείριση έργων προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου και εκπόνησης μελετών και έρευνας εφαρμόζοντας τους σύγχρονους κανόνες της επιστήμης στον τομέα της Μηχανικής Περιβάλλοντος και των Υδραυλικών Έργων.

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η ομάδα μας προσφέρει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών έργων, μελετών και αδειοδοτήσεων.

 

 • Στρατηγικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
 • Περιβαλλοντικός Έλεγχος
 • Αειφορία και Κλιματική Αλλαγή

Διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων

 • Εκτίμηση Πλημμυρικού Κίνδυνου και Αντιπλημμυρικός Σχεδιασμός
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Διαχείριση Λεκανών Απορροής/Υδατορέματων
 • Διαχείριση/Συλλογή ομβρίων
 • Διαχείριση Γκρίζου Νερού
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
 • Υγρά Απόβλητα - Μονάδες Επεξεργασίας

Υδραυλικά έργα

 • Δίκτυα Ύδρευσης
 • Δίκτυα Αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων
 • Αντιπλημμυρικά και Αποστραγγιστικά έργα
 • Μοντελοποίηση Υδραυλικών Δικτύων
 • Εγγειοβελτιωτικά έργα - Άρδευση