Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Διοίκηση της «CONSORTIS» δεσμεύεται για την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, καθώς και για την διάθεση όλων των οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία του μέσω της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση σε ετήσια βάση.

Μέτρο της επιτυχίας του συστήματος, είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και η εμφύσηση εμπιστοσύνης για την ακεραιότητα, και ασφάλεια πληροφοριών σε όλους του εμπλεκόμενους και θέτει τους εξής τακτικούς στόχους αναφορικά με την ασφάλεια πληροφοριών:

 • Αδιάκοπη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με παράλληλη διασφάλιση της ακεραιότητας και ασφάλεια πληροφοριών και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.
 • Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με τη δημιουργία και την τακτική αναθεώρηση μετρήσιμων στόχων ασφάλειας των σχετικών λειτουργιών της.
 • Προστασία των περιουσιακών της στοιχείων και πληροφοριών από απειλές εσωτερικές και εξωτερικές και κινδύνους.
 • Ασφαλή διατήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και διαφύλαξη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει Πολιτικές και Διαδικασίες, που εξειδικεύουν την  Πολιτική και διασφαλίζουν την ακεραιότητα πληροφοριών από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους:
 • ΠΟΛ.01 Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών
 • ΠΟΛ.02 Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης
 • ΠΟΛ.03 Πολιτική Ελέγχου Πρόσβασης
 • ΠΟΛ.04 Πολιτική Κινητών Συσκευών και Αποθηκευτικών Μέσων
 • ΠΟΛ.05 Πολιτική Απομακρυσμένης Πρόσβασης
 • ΠΟΛ.06 Πολιτική Ελέγχου Τρίτων Μερών
 • ΠΟΛ.07 Πολιτική Οργάνωσης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Εμπνέει εμπιστοσύνη σε κάθε εμπλεκόμενο πως ενεργεί σύμφωνα με επικυρωμένα διεθνή πρότυπα, νόμους και κανονισμούς, καθώς και συμβατικές απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.
 • Ανασκοπεί τις Πολιτικές Ασφάλειας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ετησίως κατά την διεξαγωγή της ετήσιας Ανασκόπησης της Διοίκησης και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επικοινωνήσει την παρούσα Πολιτική αλλά και τις εξειδικευμένες Πολιτικές Ασφαλείας σε κάθε  εμπλεκόμενο.
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Μ. Τσακούμης