Σάρωση Αρνητικών του Αρχείου Αεροφωτογραφιών της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Σάρωση Αρνητικών του Αρχείου Αεροφωτογραφιών της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Σάρωση Αρνητικών του Αρχείου Αεροφωτογραφιών της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Η CONSORTIS, ως μέλος κοινοπραξίας τριών εταιρειών, παρέχει υπηρεσίες σάρωσης αρνητικών αεροφωτογραφιών και δημιουργίας των αντίστοιχων αρχείων γεωαναφοράς για λογαριασμό του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Αντικείμενο του έργου είναι η μετατροπή σε ψηφιακή μορφή 407.000 περίπου αεροφωτογραφιών (αρνητικών) που βρίσκονται σήμερα σε αναλογική μορφή και η γεωαναφορά των αντίστοιχων ψηφιακών αρχείων για τον προσδιορισμό του ίχνους τους στο έδαφος με τη μορφή κλειστού πολυγώνου (footprints).

Ως πηγαίο για σάρωση υλικό, χρησιμοποιείται το πρωτότυπο υλικό των αναλογικών φιλμ αεροφωτογράφισης (αρνητικά). Λόγω της ευαισθησίας αυτού, χρησιμοποιήθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός σάρωσης ο οποίος τοποθετήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Για τη γεωαναφορά των αεροφωτογραφιών και τη δημιουργία των footprints χρησιμοποιήθηκαν φωτογραμμετρικές μέθοδοι και υπόβαθρα υψηλής ακρίβειας. Μέσω της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, η ακρίβεια του προσδιορισμού του ίχνους στο κέντρο της αεροφωτογραφίας είναι της τάξης του 1 cm ή καλύτερης στην κλίμακα της αεροφωτογραφίας.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι δύο έτη. Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2021.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ελληνικό Κτηματολόγιο
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2021