ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΔΜ

Παροχή Υπηρεσιών για έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Παροχή Υπηρεσιών για έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η εταιρεία μας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, υπέγραψε τη σύμβαση για υποστήριξη στις διαδικασίες έγκρισης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.


Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, πραγματοποιήθηκε καταγραφή απόψεων της πολιτικής αρχής, των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και άλλων σημαντικών φορέων της
περιοχής, σε σχέση με τις επιθυμητές αλλαγές στο σχέδιο Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.


Μετά από την απαραίτητη διαβούλευση, οι απόψεις των φορέων καταγράφηκαν σε έκθεση αναφοράς και υποδείχθηκαν συγκεκριμένες αλλαγές στο Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, τόσο σε
επίπεδο στρατηγικών κατευθύνσεων, όσο και σε συγκεκριμένες χωρικές παρεμβάσεις, όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να ενισχυθούν οι προϋποθέσεις αναπτυξιακής μετάβασης της
Περιφέρειας, η προσέλκυση επενδύσεων και η προώθηση κινήτρων και να αρθούν τυχόν συγκρούσεις που προκύπτουν από τις σχετικές προτεινόμενες διατάξεις.


Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διατυπώθηκαν επιστημονικές συμβουλές και προτάσεις, μετά από μελέτη και συμπλήρωση υφιστάμενων
προτάσεων της πολιτικής αρχής και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε σύνταξη υπομνήματος για την εξέταση της δυνατότητας προώθησης θεσμικών ρυθμίσεων, με στόχο την γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση των προτάσεων / κατευθύνσεων του χωροταξικού σχεδιασμού (π.χ. διαδικασιών έγκρισης, ταχέων διαδικασιών σχεδιασμού).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας