ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Υποστήριξη Περιβαλλοντικών Δράσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Υποστήριξη Περιβαλλοντικών Δράσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης 

Η εταιρία μας ανέλαβε ως ανάδοχος τη σύμβαση που αφορά στην Πράξη «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η συγκεκριμένη Σύμβαση έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 • Δράσεις ενημέρωσης και εθελοντισμού
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού οδηγού
 • Δημιουργία πλατφόρμας
 • Δράσεις δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων
 • Προβολή – διαφήμιση των δράσεων

Στα πακέτα εργασίας περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η διενέργεια τριάντα δράσεων Ενημέρωσης και Εθελοντισμού για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση, το Θόρυβο & τη βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος.

Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται :

 • Η οργάνωση είκοσι έξι παιδικών εργαστηρίων – workshop, για παιδιά 6 με 12 ετών, για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησης τους στα θέματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση τριών εργαστηρίων – workshop, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τοπικών φορέων δράσης και κατοίκων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης σχετικά με τις επιπτώσεις της αστικής θερμικής νήσου
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση μίας Ημερίδας για τη βελτίωση, την ανάπλαση πόλεων και αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικών εκτάσεων
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού οδηγού και εφαρμογής (application) για την ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στα θέματα: ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβος & βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος
 • Δημιουργία Πλατφόρμας για την ενημέρωση και υποστήριξη των δράσεων εθελοντισμού και προστασίας του περιβάλλοντος
 • Διοργάνωση ημερίδας για τη δημοσιοποίηση, αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το σύνολο των δράσεων που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο της Πράξης για ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα εθελοντισμού και προστασίας του περιβάλλοντος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ