ΑΒΣ

Διερεύνηση των δυνατοτήτων εξυγίανσης και οργάνωσης των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) της ΠΚΜ

Η CONSORTIS, ως μέλος σύμπραξης εταιρειών, έχει αναλάβει την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την «Διερεύνηση των δυνατοτήτων εξυγίανσης και οργάνωσης των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Πρόκειται για μία στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία της ΠΚΜ όπου σκοπό έχει από τη μία, τη διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για την χωροταξική αναδιοργάνωση και αναμόρφωση των ΑΒΣ και από την άλλη, την ωρίμανση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) Καλοχωρίου.

Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει:

  • τον εντοπισμό των 30 ΑΒΣ της ΠΚΜ, την ταυτοποίηση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και τεχνικών μεγεθών τους με βάση τις προδιαγραφές/απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας
  • τον προσδιορισμό και τη βαθμολόγηση κατάλληλων κριτηρίων μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ιεράρχησή τους ως προς τις ΑΒΣ που απαιτείται να εξυγιανθούν, και να οργανωθούν σε προτεραιότητα, μέσω της μετεξέλιξής τους σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης (ΕΠΕ),
  • τη διαμόρφωση σχεδίου πολιτικής, κατευθύνσεων και μέτρων ως προς την χωροταξική οργάνωση των αξιολογούμενων ΑΒΣ και την ανάπτυξη ΕΠΕ, ώστε να επιλυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα και να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων με όρους βιωσιμότητας,
  • τον προσδιορισμό Σχεδίου Δράσης ανάπτυξης του ΕΠΕ Καλοχωρίου, με τη διαμόρφωση της συνολικής οριογραμμής της ΑΒΣ Καλοχωρίου, τη συγκέντρωση των δεδομένων του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των στοιχείων των υφιστάμενων επιχειρήσεων στην προτεινόμενη περιοχή ανάπτυξης του ΕΠΕ, και την προκαταρκτική αξιολόγηση των βασικών τεχνικών και πολεοδομικών παραμέτρων του Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξης ΕΠΕ Καλοχωρίου.

Στο πλαίσιο της σύμβασης ολοκληρώθηκαν σε μορφή 2 Παραδοτέων:

- Το Σχέδιο Δράσης για την χωροταξική αναδιοργάνωση και αναμόρφωση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
- Η προκαταρτική ανάλυση σκοπιμότητας-βιωσιμότητας ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυ-γίανσης (ΕΠΕ) Καλοχωρίου

Το συγκεκριμένο Έργο θα αποτελέσει κρίσιμο εργαλείο:

  • Για τη διαμόρφωση/αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας και της πολιτικής για την χωροταξική οργάνωση της βιομηχανίας και την εξυγίανση των ΑΒΣ.
  • Για την ωρίμανση των απαραίτητων ενεργειών σε προκρινόμενες ΑΒΣ, σχετικά με τις διαδικασίες θεσμικής αναγνώρισής τους ως περιοχές που χρήζουν περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης, προκειμένου να επισπευσθούν οι σχετικές διαδικασίες, όταν και αν αποφασισθεί η προώθηση των αναγκαίων δράσεων, από τους αρμόδιους φορείς.
  • Για τη διαμόρφωση του αναγκαίου υποβάθρου δεδομένων και πληροφοριών για τον προσδιορισμό ενός στρατηγικού προγράμματος χωροταξικής αναδιοργάνωσης και αναμόρφωσης των ΑΒΣ της Περιφέρειας, επί καθορισμένου προγράμματος χρηματοδοτικής ενίσχυσης των αναγκαίων επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, μέσω εθνικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών πόρων.
ΑΒΣ2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ