Πλημμύρες, Οδηγία 2000/60 και Συμφωνία Πλαίσιο σε Δημόσιες Συμβάσεις

17/5/2021

Οι πλημμύρες αποτελούν τη δεύτερη και πιο συχνή φυσική καταστροφή, μετά τις δασικές πυρκαγιές.

 

Κατά καιρούς, έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών, βλάβες στην ανθρώπινη υγεία, πλήγματα στην οικονομική δραστηριότητα, τις υποδομές και την πολιτιστική κληρονομιά. 

Παράλληλα, ευθύνονται για τη διατάραξη έως και την καταστροφή σημαντικών οικοσυστημάτων, όπως οι υδροβιότοποι, για τη μείωση της βιοποικιλότητας και την πρόκληση εκτεταμένων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η κατάκλιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ή πόσιμου νερού ή και εγκαταστάσεων της χημικής βιομηχανίας με μεγάλες ποσότητες τοξικών προϊόντων.

 

 

Πλημμυρικά Φαινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση & στην Ελλάδα

 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατίθενται ποσοτικοποιημένα δεδομένα των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών κατατάσσοντας τις πλημμύρες στην κορυφή τόσο ως προς τη συχνότητα όσο και ως προς το οικονομικό κόστος. 

Οι απώλειες που προκαλούνται λόγω των πλημμυρών, εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων, με κυριότερους την ένταση των φυσικών φαινομένων, την παρουσία αντιπλημμυρικών έργων, την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και την ετοιμότητα των μηχανισμών αντιμετώπισης.

Η Ευρώπη κατά την περίοδο 1998-2002 υπέστη 100 καταστροφικές πλημμύρες που οδήγησαν σε 700 θανάτους, αποτελώντας το 43% του συνόλου των καταστροφικών γεγονότων στην Ευρώπη.

Αντίστοιχα, η Ελλάδα πλήττεται κατά κύριο λόγο από πλημμυρικά γεγονότα που προκύπτουν ως απόρροια της έντονης γεωγραφικής μεταβλητότητας των κλιματικών στοιχείων λόγω της συνύπαρξης ανεπτυγμένης ακτογραμμής και ορογραφίας.

 

flood


 

Οδηγία ΕΕ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων: Οδηγία 2000/60 (Water Framework Directive – WFD)

 

Ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της νομοθεσίας για το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Οδηγία 2000/60 (Water Framework Directive – WFD), η οποία θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας όλων των υδάτων.

Η Οδηγία:

  • θεσπίζει το πλαίσιο της κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, 
  • επιβάλλει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού, με στόχο την επίτευξη καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης, συμβάλλοντας στον μετριασμό των επιπτώσεων των πλημμυρών. 

Η καινοτομία στην Οδηγία αυτή είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού και συγκεκριμένα χρησιμοποιείται η Λεκάνη Απορροής Ποταμού για όλες τις ενέργειες σχεδιασμού και διαχειριστικής δράσης που σχετίζονται με το νερό.

 

Η εφαρμογή της Οδηγίας στα κράτη μέλη γίνεται σε τρία στάδια :

  • Πρώτο στάδιο : Προκαταρκτική αξιολόγηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας στις λεκάνες απορροής ποταμών και στις αντίστοιχες παράκτιες ζώνες που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2011
  • Δεύτερο στάδιο : Παραγωγή χαρτών πλημμυρικού κινδύνου μέχρι το 2013 (χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας), συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπου η εμφάνιση της μπορεί να θεωρηθεί ακραία.
  • Τρίτο στάδιο : Τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν σχέδια διαχείρισης πλημμύρας μέχρι το 2015, τα οποία θα περιλαμβάνουν μέτρα μείωσης της πιθανότητας πλημμύρας και των συνεπειών της

 

flood_1

 

Συμφωνία Πλαίσιο: τρόπος για εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 στους δημόσιους φορείς

Οι δημόσιοι φορείς επιδιώκουν να συγκεντρώνουν τις αγορές τους και να οργανώνουν και να διαχειρίζονται κατά τρόπο ορθολογικό τις ανάγκες προμηθειών τους, επιτυγχάνοντας έλεγχο των δαπανών τους. 

Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιείται η Συμφωνία – Πλαίσιο μια από τις αποτελεσματικότερες τεχνικές προμηθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας ευελιξία και ταχύτητα στις διαδικασίες ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου και κόστους και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την μελέτη της Συμφωνίας – Πλαίσιο για την εκπόνηση τοπογραφικών, περιβαλλοντικών, υδρολογικών και υδραυλικών μελετών για την εκπόνηση φακέλων οριοθέτησης ρεμάτων εντός της αρμοδιότητας της ΥΤΕΠΕΚ ετών 2018 – 2019 στην ΠΕ Κιλκίς. και καλείται να καλύψει τις μελετητικές ανάγκες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε έργα διευθέτησης επί συγκεκριμένων θέσεων που διέρχονται / υφίστανται τεχνικά έργα όπως οχετοί για τη διέλευση υδατορέματος υπό οδού, γέφυρες, φρεάτια υδροσυλλογής που παραλαμβάνουν παροχές αποστράγγισης επιφανειών και απορρίπτουν σε υδατορέματα, τεχνικά εισόδου – εξόδου επιφανειακών ροών, έργα συλλογής και διοχέτευσης παροχών υδάτων από και προς υδατορέματα, τάφροι, κανάλια που σχετίζονται με τις επιφανειακές ροές – υδατορέματα κλπ.

 

Δείτε τα έργα μας εδώ.

erga