το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

PRIME ENERGY INDOOR

PRIME Energy- INDOOR

PRIME Energy- INDOOR

Η Consortis σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ανέλαβε το έργο με τίτλο PRIME Energy- INDOOR, το οποίο εντάχθηκε στις Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και αφορά στο σύστημα προτεραιοποίησης, διαχείρισης και αξιολόγησης ενεργειακής απόδοσης και ποιότητας εσωκλίματος υφιστάμενων κτιρίων δημόσιας χρήσης για την υποστήριξη ενεργειακής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης – PRIME Energy- INDOOR.

Η επανάχρηση και αναβάθμιση υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος συνάδει με την λογική της αειφόρου ανάπτυξης. Στη χώρα μας υπάρχει μεγάλο κτιριακό απόθεμα, ιδιαίτερα αυτό το οποίο έχει κατασκευαστεί πριν από την επιβολή κάποιων ελάχιστων προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης. Μεγάλο πλήθος υφιστάμενων κτιρίων είναι κτίρια δημόσιας χρήσης που αφενός επιβαρύνουν οικονομικά για την θέρμανση/ψύξη και φωτισμό τους ιδιοκτήτες-φορείς, αφετέρου αντιπροσωπεύουν κτίρια που δημιουργούν προβλήματα δυσαρέσκειας λόγω εσωκλιματικών συνθηκών. Ειδικά η πανδημία Covid-19 έχει στρέψει το ενδιαφέρον στη μεγάλη σημασία των θεμάτων υγιεινής των κτιρίων, της ποιότητας αέρα και του επαρκούς αερισμού των εσωτερικών χώρων. Επιπλέον, είναι γεγονός ότι οι φορείς αντιμετωπίζουν συνήθως πλήθος προβλημάτων κατά την προσπάθειά τους να υλοποιήσουν έργα ενεργειακής αναβάθμισης.

Το παραγόμενο προϊόν θα αποτελέσει ένα ευφυές και απολύτως καινοτόμο σύστημα για την αξιολόγηση, ιεράρχηση, παρακολούθηση, διαχείριση και επιβεβαίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς και των μέτρων εξοικονόμησης που πρέπει να ληφθούν στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος μιας επιχείρησης ή ενός φορέα. Επιπλέον, θα αξιολογεί και θα συμβάλλει στη βελτίωση του εσωκλίματος ούτως ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης και υγιεινής των κτιρίων. Κεντρική θέση στο “Σύστημα PRIME Energy– INDOOR” έχουν οι χρήστες των κτιρίων, καθώς βάση του Συστήματος, πέραν της ενεργειακής αποδοτικότητας, αποτελεί η αξιολόγηση και βελτίωση του εσωκλίματος.

Το Σύστημα είναι σπονδυλωτό και αποτελείται από συνδυασμό πλατφόρμας λογισμικού και πρωτοκόλλων εργασίας-μεθοδολογιών που μπορούν να εφαρμοστούν σειριακά σε 3 φάσεις:
Φάση Α: καταγραφή, αξιολόγηση και ιεράρχηση
Φάση Β: παρακολούθηση – ενεργειακή διαχείριση
Φάση Γ: επιβεβαίωση επιτυγχανόμενων στόχων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ