Λήλαντας Ποταμός

Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού και

αποκατάσταση αρδευτικού καναλιού

Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού και αποκατάσταση αρδευτικού καναλιού

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αντιπλημμυρική προστασία με έργα διευθέτησης του ποταμού Λήλαντα και έργα ελέγχου ροής και ενέργειας ύδατος. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται έργα υδροληψίας, εισόδου και προσαγωγής ύδατος σε αρδευτική διώρυγα, έργα εξόδου και σύνδεσης με αρδευτική διώρυγα και με την κεφαλή αρδευτικού δικτύου καθώς και τεχνικό έργο υπόγειας διέλευσης ύδατος από τον ποταμό για τη μεταφοράς της παροχής. Στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιήθηκε τοπογραφική μελέτη με οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση 70 στρεμμάτων και εκπονήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2020
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Εύβοια
Image