Σ.Β.Α.Κ. ΣΕΡΡΩΝ

Σ.Β.Α.Κ. Σερρών

  Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σερρών

  Η σκοπιμότητα της υλοποίησης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την πόλη των Σερρών αφορά στην ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις μετακινήσεις στο Δήμο Σερρών με όρους βιωσιμότητας σε ορίζοντα δεκαετίας και αποτελεί “συμμόρφωση” στις ευρωπαϊκές οδηγίες.

  Βασικό αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με επίκεντρο την κινητικότητα κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών που θα υποδεικνύει με σαφήνεια τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να αναπτύξει ο Δήμος την επόμενη δεκαετία.

  Η περιοχή μελέτης (ΠΜ) περιλαμβάνει την πόλη των Σερρών, στα όρια της περιοχής μελέτης της Μελέτης Αστικής Κινητικότητας καθώς και τους οικισμούς Λευκώνα και Αγίου Ιωάννη.

  Η διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου θα ακολουθήσει τρία (3) στάδια:

  • Κατά το Στάδιο Ι θα πραγματοποιηθεί καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε ότι αφορά την κινητικότητα, αλλά και εντοπισμός των υπαρχόντων προβλημάτων και αναγκών. Θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή ένα κοινό όραμα για την κινητικότητα, ενώ θα διαμορφωθεί ένας αριθμός εναλλακτικών σχεδίων κυκλοφοριακής οργάνωσης και διαχείρισης της κινητικότητας της περιοχής μελέτης, η αξιολόγηση των οποίων θα γίνει μέσω συγκοινωνιακού προτύπου και των ειδικών στόχων που έχουν τεθεί. Επιπλέον, στο 1ο Στάδιο εντάσσονται η 1η & η 2η Φάση Διαβούλευσης με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων και την ανάπτυξη του κοινού οράματος, καθώς και την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων αντίστοιχα. Η 1η Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Σερρών έλαβε χώρα την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, με σκοπό την καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών με στόχο τον εντοπισμό προβλημάτων κινητικότητας στην περιοχή μελέτης, καθώς και τη συζήτηση για την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα.
  • Κατά το Στάδιο ΙΙ θα πραγματοποιηθεί λεπτομερέστερη ανάλυση των προκαταρκτικών προτεινόμενων προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της 2ης διαβούλευσης, με σκοπό τη διαμόρφωση του οριστικού σχεδίου κυκλοφοριακής οργάνωσης. Θα προσδιοριστούν τα μέτρα εκείνα που θα επιτρέψουν την υλοποίηση του επιλεχθέντος σεναρίου, ενώ το Στάδιο θα ολοκληρωθεί με την πρώτη έκδοση του Σ.Β.Α.Κ..
  • Το Στάδιο ΙΙΙ περιλαμβάνει την προετοιμασία του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων καθώς και την ενδεικτική κοστολόγηση των προτεινόμενων μέτρων. Στο τέλος του Σταδίου θα υπάρξει ανοικτή εκδήλωση όπου θα παρουσιαστεί η τελική έκδοση του Σ.Β.Α.Κ. με στόχο την τελική αποδοχή του από τους συμμετέχοντες φορείς και πολίτες.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
  Δήμος Σερρών
  ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
  2020
  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  Σέρρες
  Image