το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

ΓΓΕΚ, espa banner

Σχολή Δικαστών

Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου  της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Μετά την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής αποτύπωσης  του κτιρίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη, εκπονήθηκε  μελέτη η οποία  αφορά  στην ολοκληρωμένη ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου,  καθώς και πρόταση για την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του.

Στο πλαίσιο εκπόνησης της  μελέτης, πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου στους χρήστες του κτιρίου, σχετικά με την θερμική άνεση, τον φωτισμό, τον αερισμό, τις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Διερευνήθηκαν οι συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης του κτιρίου κατά τη χειμερινή και  θερινή περίοδο, καθώς και τα  προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του κτιρίου .

Τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν από τη χρήση του ερωτηματολογίου καθόρισαν σε σημαντικό βαθμό τις κατευθύνσεις και σχεδιαστικές επιλογές.  Αξιολογήθηκαν οι δέσμες μέτρων που προτείνονται να εφαρμοστούν στο κτίριο, λαμβάνοντας υπόψη θέματα ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής άνεσης σε συνδυασμό με τη μορφολογία του κτιρίου, τις μεθόδους και τα υλικά κατασκευής του, τα δομικά του στοιχεία τα χαρακτηριστικά του κελύφους,, στοιχεία κλίματος και μικροκλίματος της περιοχής.

Επιπλέον, αξιολογήθηκε  η  αρχική ειδική συνθετική αρχή που διέπει το κτίριο και λόγω της ταυτότητας του αλλά και ως τμήμα του συγκροτήματος του Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.. Λήφθηκαν υπόψη και αξιοποιήθηκαν  τα θετικά χαρακτηριστικά του κτιρίου στα οποία συγκαταλέγεται κυρίως η θέση του, η ευνοϊκή θέα και η άμεση επαφή με στοιχεία της φύσης : θάλασσα, παραλιακό μέτωπο και πυκνή περιβάλλουσα  βλάστηση. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε  στην αναβάθμιση του κελύφους και στην εφαρμογή εξωτερικού συστήματος  ηλιοπροστασίας, το οποίο κρίθηκε απαραίτητο για λόγους ενεργειακής απόδοσης και βελτίωσης της οπτικής άνεσης στο εσωτερικό. Η ενεργειακή αναβάθμιση λειτουργεί ως αφορμή για επαναπροσδιορισμό του κτιρίου και αντιμετώπιση τόσο λειτουργικών όσο και μορφολογικών θεμάτων.  Εκτός από  την αλλαγή των εξωτερικών κουφωμάτων και τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης στο εξωτερικό κέλυφος, ο χειρισμός των όψεων επαναπροσδιορίζεται.

Η σχεδιαστική  επιλογή για  τοποθέτηση νέας επένδυσης και περσίδων σκιασμού στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου , που λειτουργεί ως νέος φλοιός  και οπτικό φίλτρο, αναμορφώνει και αναβαθμίζει τις όψεις . Παράλληλα, γίνονται απαραίτητοι χειρισμοί για τη λειτουργική του αναβάθμιση όπως κατάλληλη τοποθέτηση στεγάστρων. H αναμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου στοχεύει στην αξιοποίηση και αναβάθμιση του, καθώς καθιστά τον περιβάλλοντα χώρο ζωτικό τμήμα της λειτουργίας του κτιρίου για εργαζομένους και εκπαιδευόμενους.

Σχολή δικαστών 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2022
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Θεσσαλονίκη
Image