ΤΠΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Παύλου Μελά

Η CONSORTIS, ως μέλος σύμπραξης εταιρειών, έχει αναλάβει την εκπόνηση του «Τοπικoύ Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Παύλου Μελά». Η σύνταξη της μελέτης αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην επικαιροποίηση του ρυθμιστικού σχεδιασμού της Δ.Ε. Σταυρούπολης, της οποίας το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του πρώην ομώνυμου Δήμου θεωρείται πλέον ανεπίκαιρο και παρωχημένο (με τελευταία τροποποίηση το 2002) ενώ επίσης εντοπίζονται σημαντικού βαθμού διαφοροποιήσεις αυτού σε σχέση με το αντίστοιχο ρυμοτομικό σχέδιο. Τα ΓΠΣ των Δ.Ε. Πολίχνης και Ευκαρπίας έχουν προσφάτως αναθεωρηθεί βάσει του Ν.2508/1997 το 2022 και το 2021 αντίστοιχα και θα συμπεριληφθούν στη μελέτη με ενδεχόμενες μικρές αλλαγές.

Η σύνταξη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου προκύπτει από την αναγκαιότητα να ρυθμιστεί χωρικά και ενιαία το σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου Παύλου Μελά, μέσω του οποίου ο Δήμος θα αποκτήσει τη δυνατότητα να σχεδιάζει, να διαμορφώνει και να εκτελεί τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του σύμφωνα με το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης που θα καθοριστεί με το ΤΠΣ.

Η μελέτη ΤΠΣ είναι μία σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει, εκτός της κύριας μελέτης χωρικού σχεδιασμού, τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη μελέτη εκτίμησης γεωλογικών κινδύνων και γεωλογικής καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών καθώς και τη διερεύνηση αναγκαιότητας εκπόνησης υδραυλικής και τοπογραφικής μελέτης λόγω παρουσίας υδατορεμάτων στις προς πολεοδόμηση περιοχές.

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο καθορισμός του προτύπου χωρικής οργάνωσης, δηλαδή η αποτύπωση - χαρτογραφική και λεκτική - της επιθυμητής στο μέλλον εξέλιξης του χώρου, ήτοι των δομών, σχέσεων και στοιχείων που τον συνθέτουν, ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, καθορίζοντας κατηγορίες χρήσεων γης και όρους και περιορισμούς δόμησης, μεγέθη ανάπτυξης και τη γενική πολεοδομική οργάνωση των οικιστικών υποδοχέων. Η μελέτη ακολουθεί τις προδιαγραφές της Υ.Α. 27016/06-06-2017(ΦΕΚ 1975Β’/2017) «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241Α')» και εκπονείται σε τρεις φάσεις:

  • στην Α’ Φάση της μελέτης γίνεται η διάγνωση δυνατοτήτων και προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης στην περιοχή,
  • στη Β’ Φάση ολοκληρώνεται η συνθετική αξιολόγηση των χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και γίνεται η διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης, και
  • στη Γ’ Φάση πραγματοποιείται η αναλυτική διατύπωση της πρότασης χωρικής οργάνωσης, χρήσεων γης και δόμησης καθώς και καθορίζεται το πρόγραμμα μέτρων και ενεργειών.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, παραδόθηκαν και εγκρίθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία η Α’ και Β’ φάση και έχει υποβληθεί το Γ1 Στάδιο προς την οριστικοποίηση των προτάσεων που αφορούν την περιοχή μελέτης.

ΤΠΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ