Υπηρεσίες Συμβούλου Top Banner Default Image

Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ολοκλήρωση των πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η εταιρείας μας ως σύμβουλος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ασχολήθηκε με: 

  • Έλεγχο στοιχείων που έχουν υποβληθεί με την Έκθεση ολοκλήρωσης Πράξης του Δικαιούχου
  • Εξέταση του συνόλου των αναγκαίων στοιχείων
  • Υποστήριξη στην οριστικοποίηση του Τελικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Τεχνικού Δελτίου Υποέργου
  • Ενημέρωση του φακέλου Πράξης της ΕΥΔ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2016