Υπηρεσίες Συμβούλου Top Banner Default Image

Τεχνικός σύμβουλος ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος

Τεχνικός Σύμβουλος Πράξης «Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνος και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνος»

Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου για την Πράξη «Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνος και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνος» αφορούν Έλεγχο, Παρακολούθηση & Υποστήριξη για την υλοποίηση των Υποέργων προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η Πράξη.


Αναλυτικότερα:

  • Έλεγχος συμβατικών τευχών δημοπράτησης υποέργων και υποστήριξη κατά τη φάση δημοπράτησης τους
  • Έλεγχος παραδοτέων των Αναδόχων των υποέργων με βάση τη νομοθεσία και τις τηρούμενες προδιαγραφές
  • Παρακολούθηση και καταγραφή φυσικής και οικονομικής προόδου των υποέργων
  • Παρακολούθηση της κατασκευής των υποέργων σε θέματα ποιότητας, τήρησης των εγκεκριμένων μελετών και Τεχνικών Προδιαγραφών
  • Υποστήριξη στην επίλυση οποιονδήποτε τεχνικών προβλημάτων προκύπτουν κατά την υλοποίηση των υποέργων
  • Υποστήριξη του Φορέα ως προς τις υποχρεώσεις του προς την Διαχειριστική Αρχή όπως (Τεχνικών Δελτίων Πράξης, Τεχνικού Δελτίου Υποέργου, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Υποέργων, Δελτίο προόδου ενεργειών ωρίμανσης & υποχρεώσεων πράξης, κλπ)
  • Υποβολή τακτικών εκθέσεων αναφοράς ανά εξάμηνο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΔΕΥΑ & Δήμος Χαλκηδόνος
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Υπό εξέλιξη
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Δήμος Χαλκηδόνος