Νιγρίτα

Εκσυγχρονισμός & Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νιγρίτας – Τερπνής

Εκσυγχρονισμός & Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νιγρίτας – Τερπνής

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία μελετοκατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, σύμφωνα με το οποίο η ομάδα υδραυλικών μελετών της Consortis ετοίμασε τον τεχνικό φάκελο
προσφοράς κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2021, για τον οικονομικό φορέα «Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες», με σκοπό τη συμμετοχή του στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό.

Αντικείμενο του έργου ήταν, αφενός η αποκατάσταση και τροποποίηση του μηχανολογικού και δομικού μέρους (εκσυγχρονισμός) και αφετέρου οι επεκτάσεις επιμέρους τμημάτων, έτσι ώστε
η εγκατάσταση να αποκτήσει λειτουργικότητα με βάση τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Στόχος ήταν η περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση, καθώς επίσης και η ποιοτική προστασία του γενικότερου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.

Η μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων είναι αυτή της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, με δεξαμενές βιοεπιλογής, αποφωσφόρωσης, απονιτροποίησης, αερισμού - νιτροποίησης και
καθίζησης. Εξετάστηκαν, επίσης έργα εισόδου - προεπεξεργασίας (Εσχάρωση, Α/Σ εισόδου, Εξάμμωση – Λιποσυλλογή), μονάδα απολύμανσης με διατάξεις χλωρίωσης – αποχλωρίωσης και
γραμμή επεξεργασίας ιλύος, η οποία περιλαμβάνει κυκλική δεξαμενή αποθήκευσης – πάχυνσης, συγκρότημα μηχανικής αφυδάτωσης και (εφεδρική) κλίνη ξήρανσης. Τα επεξεργασμένα λύματα
διοχετεύονται μέσω βαρυτικού αγωγού διάθεσης σε παρακείμενο χείμαρρο, για να καταλήξουν στη νέα τεχνητή κοίτη του ποταμού Στρυμόνα.

Ο σχεδιασμός των έργων έγινε συνολικά με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου της Εγκατάστασης και την οριοθέτηση του απαιτούμενου χώρου για την κατασκευή, καθώς και την
περιβαλλοντική προστασία, δηλαδή την αισθητική ανάδειξη του χώρου, την εναρμόνιση με το ευρύτερο περιβάλλον, την ελαχιστοποίηση έκλυσης οσμών, σταγονιδίων, εκπεμπόμενου θορύβου και γενικά τον εκμηδενισμό της κάθε είδους όχλησης στην ευρύτερη περιοχή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ