ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Παρατηρητήριο ολοκληρωμένης διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Παρατηρητήριο ολοκληρωμένης διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Η εταιρία μας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχει υλοποιήσει τη χαρτογράφηση, πρόγνωση και αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των παράκτιων ζωνών στα γεωγραφικά όρια της ΠΚΜ, μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος Παρατηρητηρίου για την πρόληψη και τη διαχείριση του σχετικού κινδύνου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».

Πρόκειται για έναν ψηφιακό κόμβο συλλογής, επεξεργασίας και διάχυσης εξειδικευμένων δεδομένων / υπηρεσιών παρατήρησης γης και ανάπτυξης μίας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας, μέσω της χρήσης εργαλείων προσομοίωσης, για τον εντοπισμό των ζωνών υψηλού κινδύνου διάβρωσης, υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

Η συντριπτική πλειονότητα των πληροφοριών που έχουν ενσωματωθεί στο Παρατηρητήριο, προέρχονται από δορυφορικά δεδομένα και υπηρεσίες του προγράμματος Copernicus. Στο πλαίσιο του έργου, το παράκτιο μέτωπο της ΠΚΜ μελετήθηκε μέσα από πέντε ζώνες ενδιαφέροντος.

  • Ζώνη 1 : Αλυκή - Νέους Πόρους
  • Ζώνη 2 : Δυτικά της Αλυκής - Αγγελοχώρι
  • Ζώνη 3 : Νέα Μηχανιώνα - Νέα Μουδανιά
  • Ζώνη 4 : Χερσόνησοι Κασσάνδρας, Σιθωνίας και του Άθω
  • Ζώνη 5 : Νέα Ρόδα - ανατολικό όριο της Περιφέρειας

Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να προταθούν εναλλακτικές στρατηγικές για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος ώστε να απαντηθούν κατά περίπτωση τα προβλήματα της διάβρωσης, με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπό-περιοχής της παράκτιας ζώνης της ΠΚΜ. Απώτεροι στόχοι του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του κινδύνου Διάβρωσης των Ακτών είναι:

  • Η διευκόλυνση της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων ζωνών
  • Η διατήρηση της ακεραιότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων, των τοπίων και της γεωμορφολογίας των παράκτιων ζωνών
  • Η αποτροπή ή/και μείωση των αποτελεσμάτων των φυσικών κινδύνων και ειδικότερα της αλλαγής του κλίματος, που μπορούν να προκληθούν από φυσικές αιτίες ή ανθρωπογενείς δραστηριότητες
  • Η επίτευξη συνοχής μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και αποφάσεων που λαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι οποίες επηρεάζουν τη χρήση των παράκτιων ζωνών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Image