Στρυμμόνας_Flood_Protection

Αξιολόγηση της απόδοσης και της δια-λειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Στρυμόνα, στο πλαίσιο του έργου "Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection"

Αξιολόγηση της απόδοσης και της δια-λειτουργικότητας των μέτρων παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection", που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020"

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος συνεργασίας "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέτοντας ως υψηλή προτεραιότητα τη διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων που κατ’ επανάληψη εκδηλώνονται στη λεκάνη του π. Στρυμόνα και την προστασία ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, έχει προχωρήσει στην τελική διαδικασία ανάθεσης τμήματος του έργου με τον τίτλο «Flood Protection» με κύριο στόχο την αύξηση του επιπέδου προστασίας από πλημμύρες μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας, προωθώντας έτσι τον κοινό συντονισμό και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας στην περιοχή του Στρυμόνα.

Μέσα από το έργο "Flood Protection" και κυρίως του διαχειριστικού πακέτου εργασίας "Ολοκληρωμένα μέτρα αντιπλημμυρικών υποδομών στον ποταμό Στρυμόνα και την Λίμνη Κερκίνη" που ξεκινά άμεσα, θα προκύψουν οι κοινές και συντονισμένες αναβαθμίσεις των υφιστάμενων και η κατασκευή νέων/προγραμματισμένων υποδομών και στις δύο πλευρές των συνόρων, ενώ παράλληλα θα γίνει ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των επιπτώσεων των μέτρων υποστήριξης.

Πιο συγκεκριμένα οι κύριοι στόχοι από την υλοποίηση του έργου είναι τα εξής:

  • Βελτίωση των υποδομών προστασίας  κατά μήκος της ροής των ποταμών στις περιοχές με σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας και τρωτότητας
  • Μείωση των εμποδίων σε προβληματικές θέσεις- στενώσεις της λεκάνης απορροής
  • Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης συχνών πλημμυρών στις γειτονικές με τον ποταμό εγκαταστάσεις, στη γη και στις ιδιοκτησίες
  • Προσδιορισμό της επιρρεπούς σε πλημμύρες γης και αύξηση της προστασίας από πλημμύρες στις περιοχές των έργων και των δομών
  • Μείωση αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από πλημμύρες
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας του πληθυσμού στη διασυνοριακή περιοχή για αντίδραση σε περίπτωση πλημμύρας-μείωση του χρόνου απόκρισης
  • Ενίσχυση της ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων να αντιδράσουν άμεσα κατά τη διάρκεια απροσδόκητων πλημμυρών σε διάφορες περιοχές με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (κινητά φράγματα πλημμυρών)
  • Καθιέρωση συνεργασίας στον τομέα της ενεργού διαχείρισης των υδάτων, της πρόληψης των κινδύνων πλημμύρας και της πρόληψης καταστροφών στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
  • Αύξηση της αίσθησης ασφάλειας για τους κατοίκους σε περιοχές κοντά στις λεκάνες απορροής των ποταμών στη διασυνοριακή περιοχή.

Το αποτέλεσμα του έργου που θα αποτελέσει και το διαχειριστικό εργαλείο στην αντιπλημμυρική προστασία θα είναι ένα Μaster Plan για τη διαχείριση του οικοσυστήματος και των δομών της περιοχής και παράλληλα ενός οδικού χάρτη για νέα έργα και παρεμβάσεις μέσω της υλοποίησης του Master Plan.

Παράλληλα και για πρώτη φορά θα δημιουργηθεί ένας οδηγός εφαρμογής της παρέμβασης των κινητών αρθρωτών φραγμάτων αντιπλημμυρικής προστασίας μέσα από σενάρια διαλειτουργικής διασύνδεσης σταθερών και κινητών υποδομών στο πλαίσιο της προστασίας από πλημμύρες και των μέτρων δράσης για την ελαχιστοποίηση τις διακινδύνευσης.

Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2022.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2022