ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

06/12/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση μίσθωσης έργου), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Αειφόρος Ανάπτυξη Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιοχών με την Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης, Διαχείρισης και Διατήρησης Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών ΤΠΕ» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01278, το οποίο έχει ενταχθεί στη Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας  «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

ΘΕΣΕΙΣ:

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται τρεις (3) θέσεις έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθούν στην εταιρεία Consortis μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

Ένας (1) Πληροφορικός ή Γεωπληροφορικός και δύο (2) Μηχανικοί με γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ:

Χωρική ανάλυση και διαχείριση δεδομένων σε σύστημα Γεωγραφικών Υπηρεσιών (GIS). Υποστήριξη στον σχεδιασμό της ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης στις περιοχές δράσεις του έργου. Υποστήριξη σε ενέργειες διαχείρισης του έργου, διαχείρισης του κινδύνου και διασφάλισης της ποιότητας για την ενότητα εργασίας 3 (ΕΕ3). Υποστήριξη στην ανάπτυξη πλάνων αντιστάθμισης του κινδύνου υλοποίησης για την ΕΕ3. Υποστήριξη στην απολογιστική τεχνική έκθεση για την ΕΕ3.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: info@consortis.gr εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Image