ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Οριστική Υδραυλική Μελέτη στην περιοχή του Μετρό Θεσσαλονίκης, στον Ο.Σ.Ε.Θ..

Η εταιρία μας επιλέχθηκε ως ανάδοχος για την εκπόνηση της οριστικής υδραυλικής μελέτης του δικτύου ομβρίων για τους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους επί της Μ. Ψελλού και Α/Κ της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, τον κυκλικό κόμβο επί των οδών Αλ. Παπαναστασίου και Μ. Ψελλού και το Οδικό τμήμα της Μ. Ψελλού που περιλαμβάνεται μεταξύ των ανωτέρω κόμβων. Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στην περιοχή του τερματικού σταθμού της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης «Νέα Ελβετία» στον Ο.Σ.Ε.Θ..

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η αντιμετώπιση των απαιτούμενων υδραυλικών έργων του δικτύου ομβρίων και της αντιπλημμυρικής προστασίας των υπό μελέτη περιοχών στη Ν. Ελβετία. Προκειμένου να σχεδιασθούν και να κατασκευασθούν, ορθά, τα υπό μελέτη έργα λάβαμε υπόψη:

  • Την επικαιροποιημένη μελέτη οδοποιίας και ειδικότερα τη θέση του άξονα ανά ρεύμα κυκλοφορίας, την ερυθρά της οδού, το εύρος καταστρώματος οδού, το πλάτος των πεζοδρομίων, τα κράσπεδα και τις αντίστοιχες επικλίσεις
  • Τις λεκάνες (αποστραγγιζόμενες επιφάνειες) για τον υπολογισμό των απορροών με την αντίστοιχη περίοδο σχεδιασμού επαναφοράς
  • Τα υφιστάμενα έργα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων καθώς και τα εμπλεκόμενα υπόγεια δίκτυα (ΟΚΩ). Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα βροχογράφων και βροχομέτρων από όλους τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΕΜΥ, ΔΕΗ, ΥΠΑΑΤ, ΕΑΑ), με παράλληλη αξιοποίηση των δεδομένων της βάσης της ΕΤΥΜΠ
  • Τη μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Κηφισιάς στην περιοχή Νέας Ελβετίας στη Θεσσαλονίκη, για τις μελλοντικές ανάγκες της υπό μελέτη περιοχής

Ειδικά για το τμήμα της Ψελλού και λόγω του περιορισμένου πλάτους οδοστρώματος καθώς και της αναμενόμενης βαριάς κυκλοφορίας λεωφορείων επιλέχθηκε η τοποθέτηση των φρεατίων υδροσυλλογής με μετώπη που απεικονίζονται παρακάτω.

Με την επιλογή αυτών των φρεατίων υδροσυλλογής περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό πιθανή καταστροφή των φρεατίων από την διέλευση των βαρέων οχημάτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ