Υπηρεσίες Συμβούλου Top Banner Default

Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη Δήμων

Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη Δήμων

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, με αντικείμενο ενασχόλησης την:

  • Υποστήριξη των Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Ανάπτυξης με αντικείμενο την ωρίμανση, υποβολή και έγκριση νέων έργων σε κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα.
  • Υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών στην παρακολούθηση της προόδου του φυσικού αντικειμένου και την εμπρόθεσμη εκτέλεση, ολοκλήρωση και παραλαβή των ενταγμένων έργων.
  • Υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών στην παρακολούθηση της προόδου του οικονομικού αντικειμένου και τη γενικότερη οικονομική διαχείριση των έργων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2015